Nabór kandydatów na rachmistrzów

Urząd Miejski w Kobylinie ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w dniach od 6 do 20 grudnia 2010r. Zapisy i wnioski należy zgłaszać w Urzędzie Miejskim u p. Marcinkowskiej, pokój nr 1.

Rachmistrzem spisowym może zostać osoba:

  • pełnoletnia, z co najmniej średnim wykształceniem i wykazująca się bardzo dobrąznajomością języka polskiego;
  • posiadająca dobrą umiejętność obsługi komputera;
  • godna zaufania, obowiązkowa i rzetelna;
  • sprawna fizycznie (ze względu na specyfikę pracy);
  • odporna na stres, łatwo nawiązująca kontakty z ludźmi, komunikatywna i umiejąca sobie radzić w trudnych sytuacjach.
  • studentów studiów zaocznych oraz osoby bezrobotne

Kandydaci na rachmistrzów muszą złożyć oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe).

Obowiązki kandydata na rachmistrza spisowego:

  • kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w całym szkoleniu, w trakcie którego zostanie zapoznany z obsługą przenośnegourządzenia elektronicznego typu hand – held oraz z działaniem aplikacji dowypełniania formularza spisowego;
  • tylko osoba, która podczas egzaminu kończącego szkolenie wykaże siędostateczną wiedzą, zostanie zakwalifikowana na rachmistrza spisowego. Rachmistrze spisowi powoływani są przez dyrektora urzędu statystycznego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej.