IV sesja Rady Miejskiej w Kobylinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję IV sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

Sesja odbędzie się w piątek, dnia 28 stycznia 2011 roku, o godzinie 14:00 w Klubie Seniora w Kobylinie, Rynek Marszałka J. Piłsudskiego 16,  z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Informacja o gospodarowaniu mieniem gminnym za 2010 rok oraz plany w tym zakresie na rok 2011.
6. Informacja dotycząca stosowania zamówień publicznych w 2010 roku.
7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2011- 2025.
8. Uchwalenie budżetu gminy Kobylin na rok 2011.
9. Podjęcie uchwał:


a) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV/206/09 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 października 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
b) w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/14/06 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji oraz informacji podatkowych.
c) w sprawie: planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2011.

10. Przedłożenie planów pracy stałych komisji na rok 2011 .
11. Wolne głosy i wnioski
12. Zakończenie

Przewodniczący rady
Tadeusz Dżygała