Przebudowa ulicy Mickiewicza w Kobylinie
W dniu 7 września br. ogłoszony został przetarg na przebudowę ulicy Mickiewicza w Kobylinie, w ramach której wykonana zostanie nawierzchnia z kostki brukowej granitowej na długości 164,92 m ze ściekiem zlokalizowanym w odległości 0,2 m od osi jezdni. Na połączeniu z ul. Krobską zaprojektowano wymianę krawężników betonowych oraz wymianę nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej. W zakresie odwodnienia drogi zaprojektowano wpusty uliczne włączone do istniejącej kanalizacji deszczowej. W związku z korektą niwelety przewidziano likwidację istniejących wpustów ulicznych. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 września br.