V sesja Rady Miejskiej w Kobylinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję V sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

Sesja odbędzie się w czwartek, dnia 31marca 2011 roku, o godzinie 14:00 w Klubie Seniora w Kobylinie, Rynek Marszałka J. Piłsudskiego 16, z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Informacja o realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.
6. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie w 2010 roku.
7. Stan bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy w 2010 roku.
8. Informacja o działalności związków, stowarzyszeń i organizacji międzygminnych, których członkiem jest Gmina Kobylin.
9. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami za lata 2009 – 2010.
10. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2009 – 2010.
11. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kobylin na lata 2011 – 2016,
b) w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Kobylin oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
c) w sprawie: uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Kobylinie w sprawie ustalenia opłat za użytkowanie gruntów stanowiących własność gminy,
d) w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat na rzecz tych samych dzierżawców, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
e) w sprawie: ustalenia wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży radnych Rady Miejskiej w Kobylinie,
f) w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie za rok 2010,
g) w sprawie: podziału wyniku finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie za rok 2010,
h) w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Ziemi Kobylińskiej  w Kobylinie za rok 2010
i) w sprawie: podziału wyniku finansowego Muzeum Ziemi Kobylińskiej w Kobylinie za rok 2010, 
j) w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki,
k) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLV/259/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 22 października     2010 r. w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Kobylin na rok 2011,
l) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin za lata 2011 – 2025,
m) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011.

12. Wolne głosy i wnioski
13. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kobylinie
Tadeusz Dżygała