VII sesja Rady Miejskiej w Kobylinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję VII sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

Sesja odbędzie się w środę, dnia 15 czerwca 2011 roku, o godzinie 18:00 w Klubie Seniora w Kobylinie, Rynek Marszałka J. Piłsudskiego 16,  z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Informacja dotycząca realizacji remontów i inwestycji oświatowych.
6. Sytuacja na rynku pracy w powiecie krotoszyńskim ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Kobylin.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kobylin za rok 2010,
b) w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kobylina z wykonania budżetu gminy za 2010 rok,
c) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin za lata 2011 – 2025,
d) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011.
8. Wolne głosy i wnioski
9. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej               
Tadeusz Dżygała