Ważna informacja dla przedsiębiorców!

W związku z pytaniami przedsiębiorców, dotyczącymi pism wraz z blankietami do zapłaty kwoty 115 zł wysyłanymi przez firmę:

Krajowy Rejestr Pracowników i Pracodawców Sp. z o.o.
00-819 WARSZAWA
NIP 527-26-49-349
REGON 142841100
Numer KRS:0000379736
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

informujemy, że prośba o uregulowanie kwoty 115 zł, o której mowa w tych pismach nie ma żadnego związku z rejestracją przedsiębiorców:

- w ewidencji działalności gospodarczej,
- Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,
- wpisem do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON).
Zgodnie z art. 14 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 220, poz. 1447, ze zm.) przedsiębiorca działający jako osoba fizyczna może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Do 31 grudnia 2011 roku taki wpis może również dotyczyć dotychczasowej ewidencji działalności gospodarczej.

Rejestracja w CEIDG jak i rejestracja w ewidencji działalności gospodarczej nie podlega żadnej opłacie.
Wynika to z następujących przepisów:
- art. 29 ww. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w przypadku wpisu do CEIDG
- art. 7a ust. 3 ustawy z 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, ze zm.) – w przypadku wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Opłacie nie podlega również wpis do rejestru REGON.

Jednocześnie informujemy, że Krajowy Rejestr Pracowników i Pracodawców Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61 jest przedsiębiorcą działającym jako spółka prawa handlowego zarejestrowanym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379736 i nie posiada upoważnienia do prowadzenia urzędowych rejestrów.

Rejestr prowadzony przez tę spółkę nie rejestrem urzędowym. Jest to rejestr prowadzony w ramach działalności gospodarczej Spółki i nie ma związku z żadnym innym urzędowym rejestrem. Wpis do tego rejestru nie wynika z przepisów prawa a decyzję o umieszczeniu swoich danych w tym rejestrze każdy przedsiębiorca podejmuje dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.