XII sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję XII sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

Sesja odbędzie się w czwartek, dnia 27 października 2011 roku, o godzinie 18.00 w świetlicy wiejskiej w Zdziętawach, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Informacja Wojewody Wielkopolskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kobylinie i Burmistrza Kobylina na temat oświadczeń majątkowych.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2010/2011.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Kobylin na rok 2012,
b) w sprawie : przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kobylin na rok 2012,
c) w sprawie: warunków i trybu finansowania klubów sportowych działających na terenie Gminy Kobylin w celu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu,
d) w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Krotoszynie,
e) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2011 – 2025,
f) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011.
8. Wolne głosy i wnioski
9.  Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej               
Tadeusz Dżygała