Nowy termin składania deklaracji podatkowej od nieruchomości

Na mocy przepisów ustawy z 16 września 2011r. o redukcji niektórych obowiązków dotyczących obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. 232, poz. 1378), osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są zobowiązane składać, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy w terminie do 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu — w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

Wydłużeniu uległ również termin zapłaty podatku od nieruchomości za miesiąc styczeń. Wymienione podmioty w styczniu muszą go opłacić do 31 stycznia, a nie jak było dotychczas – do 15 dnia miesiąca. W pozostałych miesiącach termin nie uległ zmianie.

Zmiana wchodzi w życie z początkiem 2012r.