XIII sesja Rady Miejskiej w Kobylinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję XIII sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

Sesja odbędzie się w poniedziałek, dnia 21 listopada 2011 roku, o godzinie 14.00 w sali Klubu Seniora w Kobylinie,  z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Stan rolnictwa i ochrony środowiska na terenie Gminy Kobylin.
6. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie: programu współpracy Gminy Kobylin z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego,
b) w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
c) w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
d) w sprawie : zwolnień w podatku od nieruchomości.
e) zmieniająca Uchwałę Nr III/14/06 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji oraz informacji podatkowych,
f) w sprawie: określenia dziennej stawki opłaty targowej, terminów płatności i sposobu jej poboru,
g) w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego,
h) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2011 – 2025,
i) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011.

7. Wolne głosy i wnioski
8. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej               
Tadeusz Dżygała