XIV Sesja Rady Miejskiej w Kobylinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję XIV sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

Sesja odbędzie się w czwartek, dnia 29 grudnia 2011 roku, o godzinie 16.00 w świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/55/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
b) w sprawie: określenia wzorów formularzy składanych przez podatników podatku: rolnego, od nieruchomości oraz leśnego,
c) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/59/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej, terminów płatności i sposobu jej poboru.
d) w sprawie:  ustalenia górnych stawek za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
e) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2011,
f) w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kobylinie na rok 2012
g) w sprawie: planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2012.
6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2012 - 2025.
7. Uchwalenie budżetu gminy Kobylin na rok 2012.
8. Wolne głosy i wnioski
9. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej               
Tadeusz Dżygała