Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych

Zarządzenie nr 114/2011 Burmistrza Kobylina z dnia 13 grudnia 2011 roku. Dotyczące otwartego komkursu konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych. Obszar działania kultura i sport:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa

a) popularyzacja i organizacja współzawodnictwa sportowego dla dzieci, młodzieży w zakresie gry w karty i gier planszowych
b) rozwój sportu masowego dzieci i dorosłych w strzelectwie sportowym

Działania na rzecz upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tożsamości kulturowej

a) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej, ochrona i popularyzacja materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu w tym zbiorów bibliotecznych
b) ochrona i popularyzacja materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu
c) organizacja form służących rozwojowi działalności kulturalnej i artystycznej orkiestry dętej

Szczegółowe informacje dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.kobylin.pl/?a=2135