XV sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję XV sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

Sesja odbędzie się w czwartek, dnia 26 stycznia 2012 roku, o godzinie 14.00 w sali Klubu Seniora w Kobylinie,  Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 16, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Informacja o gospodarowaniu mieniem gminnym za 2011 rok oraz plany w tym zakresie na rok 2012.
6. Informacja dotycząca stosowania zamówień publicznych w 2011 roku.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: zamiaru połączenia Gimnazjum w Kobylinie i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kobylinie w "Zespół Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie";
b) w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kobylin lub podległym jej jednostkom, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych;
c) w sprawie: wyrażenia zgody na używanie nazwy miejscowości Kobylin w znaku towarowym firmy: Paweł Matuszewski PM Kobylin z siedzibą w Kobylinie przy ulicy Kolejowej 23A;
d) w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/20/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży radnych Rady Miejskiej w Kobylinie,
e) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2012;
8. Sprawozdania z działalności komisji stałych za 2011 rok.
9. Wolne głosy i wnioski
10. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej               
Tadeusz Dżygała