Poszukiwane osoby na stanowisko "Animatora"

Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie poszukuje kandydatów na stanowisko „Animatora” w ramach projektu – Moje Boisko – ORLIK 2012.

Potrzebne są dwie osoby. Każdy "Animator", na podstawie zawartej z woj. SZS umowy, zostanie zobowiązany do zrealizowania - zgodnie z okresem obowiązywania umowy - 80 godzin zajęć w każdym miesiącu.

Animatorem może być osoba wytypowana oraz zatrudniona przez jednostkę samorządu terytorialnego, do inicjowania, organizowania i prowadzenia działalności na obiektach ORLIK, która powinna posiadać odpowiednie umiejętności, kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - uprawnienia szkoleniowe i (lub) organizacyjne (np. instruktor, trener, inne). Przebieg realizowanych przez "Animatora" działań musi być udokumentowany odpowiednimi zapisami w Dzienniku Pracy Animatora.

Podstawowe zadania "Animatora":

- inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup wiekowych w tym dla: dzieci i młodzieży, osób dorosłych i seniorów, osób niepełnosprawnych, rodzin,
- współpraca ze szkołami w celu promocji aktywności fizycznej,
- współpraca z organizacjami  pozarządowymi  i  klubami sportowymi,
- organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjające włączeniu społecznemu,
- organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu.

Każdy "Animator" powinien uczestniczyć w szkoleniach podnoszących jego kwalifikacje organizacyjne i managerskie. Podstawowy zakres obowiązków "Animatora" ustala JST lub wyznaczona przez JST jednostka zarządzająca obiektem.

Osoby zainteresowane proszę o składanie wniosków do dnia 30 stycznia 2012 w sekretariacie Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole przy ulicy 3 Maja 9.

Dyrektor Zespołu
Emanuela Czwojdzińska