XVI sesja Rady Miejskiej w Kobylinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję XVI sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

Sesja odbędzie się w czwartek, dnia 29 marca 2012 roku, o godzinie 18.00 w Świetlicy Wiejskiej w Srokach, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Informacja o realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.
6. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie w 2011 roku.
7. Stan bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy w 2011 roku.
8. Informacja o działalności związków, stowarzyszeń i organizacji międzygminnych, których członkiem jest Gmina Kobylin.
9. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki                                                          
b) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/48/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Kobylin na rok 2012,
c) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2012 – 2025,
d) w sprawie : zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2012,
e) w sprawie:  pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2012 roku,
f) w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  w rejonie ulicy Krotoszyńskiej i Rzemiechowskiej w Kobylinie,
g) w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Kobylin w 2012 roku,
h) w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do    3 lat na rzecz tych samych dzierżawców, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
i) w sprawie: wyrażenia zgody na używanie nazwy miejscowości Kobylin w znaku towarowym firmy: Zakłady Mięsne BM Kobylin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kobylinie przy ulicy 3 Maja 3.
10. Wolne głosy i wnioski
11.  Zakończenie.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Dżygała