Wybory dla uzupełnienia składu osobowego Rady Osiedla w Kobylinie

Zebranie wyborcze odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2012 roku (piątek) o godzinie 18.00  w Klubie Seniora w Kobylinie. Dla dokonania wyboru Rady Osiedla na zebraniu mieszkańców Osiedla niezbędny jest udział co najmniej 1/20 uprawnionych do głosowania mieszkańców Osiedla. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyska się wymaganego quorum wybory przeprowadza się w drugim terminie tj. pół godziny po upływie pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uczestniczących w zebraniu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Komisji Wyborczej.
3. Zgłaszanie kandydatów na członka Rady Osiedla.
4. Wybory dla uzupełnienia składu osobowego Rady Osiedla.
5. Wolne głosy i wnioski
6. Zakończenie.  
5. Obradom przewodniczyć będzie Danuta Jaźwiec.