XVIII sesja Rady Miejskiej w Kobylinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję XVIII sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

Sesja odbędzie się w piątek, dnia 27 kwietnia 2012 roku, o godzinie 18.00, w sali Klubu Seniora w Kobylinie, Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 16, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Informacja o wykorzystaniu środków strukturalnych oraz dopłat obszarowych.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/45/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 września 2011 roku w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Kobylin,
b) w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta       i Gminy w Kobylinie za rok 2011,
c) w sprawie: podziału wyniku finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie za rok 2011,
d) w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Ziemi Kobylińskiej     w Kobylinie za rok 2011.
e) w sprawie: pokrycia wyniku finansowego Muzeum Ziemi Kobylińskiej w Kobylinie za rok 2011,
f) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2012.
7. Przyjęcie stanowiska w sprawie budowy kopalni węgla brunatnego.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej               
Tadeusz Dżygała