XIX sesja Rady Miejskiej w Kobylinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję XIX sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

Sesja odbędzie się w piątek, dnia 25 maja 2012 roku, o godzinie 18.00, w sali Klubu Seniora w Kobylinie, Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 16, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową,
b) w sprawie: utworzenia Zespołu Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie,
c) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2012.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej               
Tadeusz Dżygała