XX sesja Rady Miejskiej w Kobylinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję XX sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

Sesja odbędzie się w środę, dnia 27 czerwca 2012 roku, o godzinie 18.00, w sali Klubu Seniora w Kobylinie, Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 16, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Informacja dotycząca realizacji remontów i inwestycji oświatowych.
6. Sytuacja na rynku pracy w powiecie krotoszyńskim ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Kobylin.
7. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kobylin za rok 2011,
b) w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kobylina,
c) w sprawie:  zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie,
d) w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej dla gminnej spółki wodnej działającej na terenie gminy Kobylin, będącej podmiotem nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej i sposobu jej rozliczania,
e) w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu dofinansowywania prac konserwacyjnych i odbudowy urządzeń melioracyjnych,
f) w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/20/11 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 marca 2011 r.  w sprawie ustalenia wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży radnych Rady Miejskiej w Kobylinie,
g) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2012.

8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej               
Tadeusz Dżygała