XXI sesja Rady Miejskiej w Kobylinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję XXI sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

Sesja odbędzie się w środę, dnia 29 sierpnia 2012 roku, o godzinie 18.00, w sali Klubu Seniora w Kobylinie, Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 16, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Kobylin za I półrocze 2012 roku, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2012-2025 za I półrocze 2012 roku oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku.
6. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/185/09 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobylin,
b) w sprawie: zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Siła drzemie w indywidualizacji” współfinansowanego ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
c) w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Starkówiec,
d) w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zalesie Wielkie,
e) w sprawie: zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2012 – 2025,
f) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2012.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej               
Tadeusz Dżygała