Nabór na stanowisko urzędnicze: d/s księgowości podatkowej

Burmistrz Kobylina prowadzi nabór na stanowisko urzędnicze: d/s księgowości podatkowej

Wymiar: 1 etat w Referacie Finansowym Urzędu Miejskiego w Kobylinie
1. Wymagania konieczne dla kandydatów:
1) wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku
2) obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej
3) osoba ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
4) osoba nie była   skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku

Więcej informacji dostępne na stronach Biuletynu Infromacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kobylinie pod bezpośrednim linkiem http://bip.kobylin.pl/?a=2375