XXII sesja Rady Miejskiej w Kobylinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję XXII sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

Sesja odbędzie się w piątek, dnia 28 września 2012 roku, o godzinie 18.00 w sali Klubu Seniora w Kobylinie, Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 16, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Informacja o stanie kultury, kultury fizycznej i turystyki.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: zmiany  Uchwały Nr XXII/130/08 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kobylin
b) w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ulic: Kolejowa – Kopernika w Kobylinie,
c) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2012.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej               
Tadeusz Dżygała