XXIII sesja Rady Miejskiej w Kobylinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję XXIII sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

Sesja odbędzie się w piątek, dnia 26 października 2012 roku, o godzinie 18.00 w sali Klubu Seniora w Kobylinie, Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 16, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Informacja Wojewody Wielkopolskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kobylinie i Burmistrza Kobylina na temat oświadczeń majątkowych.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2011/2012.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Kobylin na rok 2013,
b) w sprawie : przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kobylin na rok 2013,
c) w sprawie: programu współpracy Gminy Kobylin z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów            o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego                     i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego,
d) w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
e) w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
f) w sprawie: określenia dziennej stawki opłaty targowej, terminów płatności i sposobu jej  poboru,
g) w sprawie: podziału Gminy Kobylin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
h) w sprawie: zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Kobylin,
i) w sprawie: zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2012 – 2025,
j) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2012.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Dżygała