Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2010r. Nr 234,poz.1536, z późn. zmianami) oraz Rocznego Programu Współpracy Gminy Kobylin z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIII/118/2012 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 października 2012 r. zarządza się, co następuje:
§ 1 Ogłasza  się  otwarty konkurs ofert w formie powierzenia, na realizację zadań publicznych
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2 Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu   Miejskiego w Kobylinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kobylinie www.kobylin.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kobylinie.
§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Kobylina
/-/ Bernard Jasiński

Załącznik do zarządzenia: www.kobylin.pl/pliki/zalacznik-do-zarzadzenia-97-2012.pdf