XXV sesja Rady Miejskiej w Kobylinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję XXV sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

Sesja odbędzie się w czwartek, dnia 29 listopada 2012 roku, o godzinie 18.00 w sali szkolnej w Kobylinie, ul. Krotoszyńska 12, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Stan rolnictwa i ochrony środowiska na terenie Gminy Kobylin.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: wyrażenia woli nabycia od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Starymgrodzie własności nieruchomości na rzecz Gminy Kobylin,
b) w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobylin w 2013 roku,
c) w sprawie: zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2012 – 2025,
d) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2012.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej               
Tadeusz Dżygała