Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z art. 6n, art. 6o i art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391) Urząd Miejski w Kobylinie dostarczy deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wypełnione deklaracje należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Kobylinie (pokój nr 6) w terminie do 15 marca br.

W myśl wymienionej ustawy w razie niezłożenia powyższej deklaracji w wymienionym terminie albo uzasadnionych wątpliwości co do zawartych w niej danych, Burmistrz Kobylina określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Dotychczasowe umowy na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych nie ulegają z mocy ustawy rozwiązaniu, należy je rozwiązać samodzielnie z dotychczasowym odbiorcą, stosując się do zapisów regulaminu w szczególności okresu wypowiedzenia.

Nadmieniamy ponadto, iż zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/132/12 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności:

- dokonano wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w art. 6j ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w ust. 2 lub ust. 3.

- ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 w wysokości 18zł miesięcznie od mieszkańca.

- ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 2. wysokości 12zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

- ustalono następujące stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości niezamieszkałej:

1) stawka opłaty za pojemnik o pojemności 120l: 20zł;
2) stawka opłaty za pojemnik o pojemności 240l: 40zł;
3) stawka opłaty za pojemnik o pojemności 770l: 123zł;
4) stawka opłaty za pojemnik o pojemności 1100l:173zł;
5) stawka opłaty za 1 m3 odpadów w pojemniku lub kontenerze o pojemności większej niż 1100l: 157zł.

Ustalono następujące stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny dla nieruchomości niezamieszkałej:

1) stawka opłaty za pojemnik o pojemności 120l: 15zł;
2) stawka opłaty za pojemnik o pojemności 240l: 29zł;
3) stawka opłaty za pojemnik o pojemności 770l: 88zł;
4) stawka opłaty za pojemnik o pojemności 1100l: 124zł;
5) stawka opłaty za 1 m3 odpadów w pojemniku lub kontenerze o pojemności większej niż 1100l: 112zł.

Uchwały Rady Miejskiej w Kobylinie dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi:

Uchwała Nr XXVI/136/12 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobylin - dostępna pod adresem http://bip.kobylin.pl/?a=2527

Uchwała Nr XXVI/135/12 z dnia 14 grudnia 2012 r. w wsprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - dostępna pod adresem http://bip.kobylin.pl/?a=2526

Uchwała Nr XXVI/134/12 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela - dostępna pod adresem http://bip.kobylin.pl/?a=2525

Uchwała Nr XXVI/133/12 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dostępna pod adresem http://bip.kobylin.pl/?a=2524

Uchwała Nr XXVI/132/12 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie: metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o okreslonej pojemności - dostępna pod adresem http://bip.kobylin.pl/?a=2523

Uchwała Nr XXVI/131/12 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - dostępna pod adresem http://bip.kobylin.pl/?a=2522