Wybory Sołtysa Sołectwa Zalesie Wielkie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594) oraz § 8 ust. 1,2 i 3 Statutu Sołectwa Zalesie Wielkie stanowiącego załącznik Nr 19 do Uchwały Nr IX/74/2003 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie: statutów jednostek pomocniczych Gminy Kobylin (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2003 r. Nr 164, poz. 3069), postanawiam co następuje:

§ 1.
1. Zarządzam przeprowadzenie wyborów Sołtysa  Sołectwa Zalesie Wielkie.
2. Zebranie wyborcze odbędzie się w dniu 06 sierpnia 2013 roku (wtorek) o godzinie 19.30 w Domu Strażaka.
3. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców Sołectwa. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyska się wymaganej liczby mieszkańców zarządzam odbycie następnego zebrania wiejskiego po upływie 30 minut od pierwszego zebrania w tym samym dniu bez względu na liczbę osób uczestniczących.
4. Porządek obrad:
- otwarcie zebrania;
- wybór Komisji Wyborczej;
- zgłaszanie kandydatów na Sołtysa;
- wybory Sołtysa;
- zgłaszanie kandydatów na członka Rady Sołeckiej;
- wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej;
- wolne głosy i wnioski;
- zakończenie.  
5. Obradom przewodniczyć będzie Tadeusz Dżygała.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza Kobylina
/-/ Mirosław Sikora