Aktualności arrow Informacje Urzędu Miejskiego
Informacje Urzędu Miejskiego
Wybory Rady Osiedla, Przewodniczącego Zarządu Osiedla i Zarządu Osiedla Utwórz PDF Drukuj
27.01.2015.

Zarządzenie nr 7/2015 Burmistrza Kobylina z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie: wyboru Rady Osiedla, Przewodniczącego Zarządu Osiedla i Zarządu Osiedla.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz § 9 ust. 1, 2 Statutu Osiedla w Kobylinie stanowiącego załącznik Nr 21 do Uchwały Nr IX/74/2003 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie: statutów jednostek pomocniczych Gminy Kobylin (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2003 r. Nr 164, poz. 3069) zmienionego Uchwałą Nr XX/133/2004 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie: zmiany Statutu Osiedla w Kobylinie (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2004 r. Nr 144, poz. 2987), postanawiam co następuje:

§ 1.

1. Zarządzam przeprowadzenie wyborów do organów Osiedla Kobylin w dniu 20 lutego 2015 roku o godzinie 18.00.
2. Zebranie wyborcze odbędzie się w Klubie Seniora w Kobylinie.
3. Przewodniczącym zebrania wyborczego wyznaczam Wiesława Lisiaka.

Czytaj całość
 
Wybory sołtysów i rad sołeckich Utwórz PDF Drukuj
27.01.2015.

Zarządzenie nr 6/2015 Burmistrza Kobylina z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie: wyborów sołtysów i rad sołeckich jednostek pomocniczych Gminy Kobylin.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz § 8 ust. 1,2 i 3 statutów jednostek pomocniczych Gminy Kobylin stanowiących załączniki Nr 1 - 20 do Uchwały Nr IX/74/2003 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie : statutów jednostek pomocniczych Gminy Kobylin (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2003 r. Nr 164, poz. 3069), postanawiam co następuje:

§ 1.

1. Zarządzam przeprowadzenie wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy Kobylin (sołectw) w terminie od dnia 22 stycznia 2015 roku do dnia 19 lutego 2015 roku.
2. Ustala się terminy i miejsce odbycia zebrań wyborczych oraz wyznacza przewodniczących zebrań wyborczych jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

Czytaj całość
 
Wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego Utwórz PDF Drukuj
27.01.2015.

Informujemy, że w dniach od 01.02.2015 r. do 28.02.2015 r. przyjmowane będą wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2015 r. została ustalona w wysokości 0,95 zł, natomiast limit zwrotu podatku wynosi 86 litrów na 1 hektar użytków rolnych.

Zwrot podatku przyznaje się za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku, zatem do składanych wniosków należy załączyć faktury VAR potwierdzające zakup oleju napędowego obejmującego okres od dnia 01.08.2014 r. do dnia 31.01.2015 r.

 
Deklaracja na podatek od nieruchomości na 2015 r. Utwórz PDF Drukuj
27.01.2015.
Przypominamy, że osoby prawne, jednostki organizacyjne i spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami nieruchomości położonych na terenie Gminy Kobylin, mają obowiązek złożenia do dnia 31 stycznia br. deklaracji na podatek od nieruchomości na 2015 r.
Deklaracje należy złożyć na formularzu określonym przez Radę Miejską w Kobylinie. Wzór formularza deklaracji znajduje się na stronie internetowej: www.bip.kobylin.pl, w zakładce Podatki, wraz z uchwałą Rady Miejskiej w Kobylinie w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Termin 31 stycznia br. jest również terminem zapłaty pierwszej raty podatku od nieruchomości w wysokości 1/12 kwoty wskazanej w deklaracji. Pozostałe raty należy wpłacać w terminie do 15-go każdego miesiąca.
 
IV sesja Rady Miejskiej w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj
22.01.2015.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zwołuję IV sesję Rady Miejskiej w Kobylinie. Sesja odbędzie się w środę, dnia 28 stycznia 2015 roku, o godzinie 14:00 w Świetlicy Wiejskiej w Smolicach, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Informacja o gospodarowaniu mieniem gminnym za 2014 rok oraz plany w tym zakresie na rok 2015.
6. Informacja dotycząca stosowania ustawy o zamówieniach publicznych w 2014 roku.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: ustalenia zasad polityki czynszowej oraz warunki obniżenia czynszu,
b) w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kobylin na lata 2015 - 2019,
c) w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Kobylin jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
d) w sprawie: w sprawie: zmiany  Uchwały  Nr V/20/11  Rady  Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży radnych Rady Miejskiej w Kobylinie,
e) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2015 - 2025,
f) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2015.
8. Sprawozdania z działalności komisji stałych za 2014 rok.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Dżygała

 
Ostrzeżenie - silny wiatr Utwórz PDF Drukuj
09.01.2015.

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń, na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego nr 5 wydanego przez IMGW PIB Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu dnia 09.01.2015 r.

Podaję do publicznej wiadomości następujący komunikat.

Zjawisko: silny wiatr

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h, z południowego zachodu. Z prawdopodobieństwem 30% możliwe są porywy wiatru do 100 km/h. Wieczorem wiatr będzie słabł.

Ważność: od godz. 12:00 dnia 09.01.2015 r. do godz. 20:00 dnia 09.01.2015 r.

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: województwo wielkopolskie.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%.

Uwagi: Po przejściowym spadku prędkości wiatru w nocy, na sobotę prognozowany jest ponowny wzrost prędkości i wydanie kolejnego ostrzeżenia.

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie te. 62 7252921 lub alarmowy 998, a w godzinach pracy Urzędu Miejskiego do Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kobylinie tel. 65 5482401.

GCZK Burmistrz Kobylina
Bernard Jasiński

 
III sesja Rady Miejskiej w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj
18.12.2014.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zwołuję III sesję Rady Miejskiej w Kobylinie. Sesja odbędzie się w poniedziałek, dnia 29 grudnia 2014 roku, o godzinie 14.00 w Sali szkolnej przy Placu Andrzeja Glabera 1 w Kobylinie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami za lata 2013 – 2014.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kobylin,
b) w sprawie: regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Kobylin,
c) w sprawie: pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2015 roku,
d) w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kobylina,
e) w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kobylinie na rok 2015,
f) w sprawie: planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2015,
g) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2014 – 2025,
h) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2014.
7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2015- 2025.
8. Uchwalenie budżetu gminy Kobylin na rok 2015.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Dżygała

 
II sesja Rady Miejskiej w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj
03.12.2014.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zwołuję II sesję Rady Miejskiej w Kobylinie. Sesja odbędzie się w piątek, dnia 5 grudnia 2014 roku, o godzinie 13.00 w Sali szkolnej przy Placu Glabera 1 w Kobylinie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
3. Ślubowanie radnego.
4. Zapytania, wnioski i interpelacje.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej,
b) w sprawie: powołania Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa,
c) w sprawie: powołania Komisji Spraw Społecznych,
d) w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
e) w sprawie: wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Kobylin w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" w Krotoszynie,
f) w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela Gminy Kobylin do składu Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich,
g) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2014.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie.

Czytaj całość
 
Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj
27.11.2014.

Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Kobylinie odbędzie się w dniu 28 listopada 2014 roku (piątek), o godzinie 13-tej w sali szkolnej przy Placu Glabera 1 w Kobylinie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie I sesji Rady Miejskiej w Kobylinie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wydanie radnym zaświadczeń o wyborze na radnego Rady Miejskiej w Kobylinie.
3. Złożenie ślubowania przez radnych.
4. Wydanie Burmistrzowi zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Kobylinie.
5. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Kobylina.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
8. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kobylinie.
9. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kobylinie prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
10. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kobylinie.
11. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej w Kobylinie.

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 27 - 39 z 256