Aktualności arrow Informacje Urzędu Miejskiego
Informacje Urzędu Miejskiego
Informacja - 2 maja urząd będzie nieczynny Utwórz PDF Drukuj
22.04.2014.
Burmistrz Kobylina uprzejmie informuje, że dnia 02 maja 2014 r. Urząd Miejski będzie nieczynny.
 
XL sesja Rady Miejskiej w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj
18.04.2014.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) zwołuję XL sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

Sesja odbędzie się we wtorek 29 kwietnia 2014 roku, o godz. 18:00 w sali szkolnej Zespołu Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie, Plac Andrzeja Glabera 1, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Prezentacja uczniów Zespołu Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie pt. "Inwestycje w gminie Kobylin powstałe przy wsparciu ze środków Unii Europejskiej".
6. Informacja o wykorzystaniu środków strukturalnych oraz dopłat obszarowych.
7. Podjęcie  uchwał:
a) w sprawie: przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy,
b) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVI/203/13 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2014 roku,
c) w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
d) w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie za rok 2013,
e) w sprawie: podziału wyniku finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie za rok 2013,
f) w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Ziemi Kobylińskiej w Kobylinie za rok 2013,
g) w sprawie: pokrycia wyniku finansowego Muzeum Ziemi Kobylińskiej w Kobylinie za rok 2013,
h) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2014.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Dżygała

 
XXXIX sesja Rady Miejskiej w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj
20.03.2014.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) zwołuję XXXIX sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

Sesja odbędzie się w piątek 28 marca 2014 roku, o godz. 14:00 w sali Klubu Seniora w Kobylinie, Rynek Marszałka J. Piłsudskiego 16, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Informacja o realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie w 2013 roku.
7. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy w 2013 roku.
8. Informacja o działalności związków, stowarzyszeń i organizacji międzygminnych, których członkiem jest Gmina Kobylin.
9. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki,
b) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/126/12 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kobylin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
c) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/151/13 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Kobylin, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
d) w sprawie: opłat za świadczenia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Kobylin,
e) w sprawie: przyjęcia wykonania zadań zarządcy dróg publicznych powiatowych
w Gminie Kobylin,
f) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2013 – 2025,
g) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2014.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Dżygała

 
Zwrot opłaty skarbowej od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego Utwórz PDF Drukuj
18.03.2014.

Urząd Miejski w Kobylinie informuje, że zgodnie z §1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej (Dz. U. z 2014r., poz. 224), zaniechano poboru opłaty skarbowej od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego. Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 23 lutego 2014r. W związku z powyższym osoby wnioskujące o przyznanie dodatku energetycznego nie będą już zobowiązane do wnoszenia opłaty skarbowej. Informujemy, że zgodnie z §2 Rozporządzenia Ministra Finansów zaniechanie poboru ww. opłaty ma zastosowanie do decyzji wydawanych na wnioski o przyznanie dodatku energetycznego, złożone w okresie od dnia 1 stycznia 2014r. Oznacza to, że osoby które złożyły wnioski o przyznanie dodatku energetycznego i wniosły opłatę skarbową, mogą ubiegać się o jej zwrot.

Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek osoby, która jej dokonała. Aby ubiegać się o zwrot ww. opłaty, należy złożyć pisemny wniosek do:

Urząd Miejski w Kobylinie
ul. Rynek Marszałka J. Piłsudskiego 1
63 - 740 Kobylin

Do wniosku należy dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Urząd Miejski w Kobylinie informuje również, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r. poz. 1282 z późn. zm.) opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.

 
Dzień Otwarty i wydłużone godziny pracy w Urzędzie Skarbowym w Krotoszynie Utwórz PDF Drukuj
17.03.2014.

05 kwietnia 2014r. – "Dzień otwarty" w Urzędzie Skarbowym w Krotoszynie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie zaprasza w tym dniu wszystkich Podatników w godzinach od 9:00 do 13:00 (kasa będzie czynna w godzinach od 9:00 do 12:00).

Wyznaczony dzień to nie tylko dodatkowy termin na złożenie rozliczenia rocznego. Podczas "Dnia otwartego" Podatnicy będą mogli także:
• uzyskać pomoc w wypełnianiu zeznań oraz złożyć PIT drogą elektroniczną w uruchomionym stanowisku obsługi e-deklaracji,
• uzyskać telefoniczne informacje w zakresie zasad rozliczania podatku, pod numerami telefonów: 62 725 19 13, 62 725 19 10, 62 725 19 59,
• skorzystać z porad ekspertów,
• wziąć udział w zorganizowanym instruktażu składania zeznań drogą elektroniczną (godz. 10.00)
• obejrzeć galerię prac pt. "Zabawa plastyczna z paragonem w tle" przygotowanych przez młodych, przyszłych podatników.

Czytaj całość
 
Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych Utwórz PDF Drukuj
12.03.2014.

Burmistrz Kobylina na podstawie § 5 ust. 1 Uchwały Nr XXIII/123/12 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 października 2012r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Kobylin niniejszym informuję, że wnioski o dotację na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków należy składać w terminie do dnia 10 kwietnia 2014r. w Urzędzie Miejskim  w Kobylinie, Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, (pokój Nr 1).

Pobierz wniosek

 
Szkolenie ze stosowania środków ochrony roślin Utwórz PDF Drukuj
27.02.2014.

Stowarzyszenie Naukowo Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział w Kaliszu oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu Oddział w Krotoszynie uprzejmie informują, że na terenie gminy Kobylin SITR Kalisz organizuje szkolenie podstawowe 2-dniowe dla osób, które po raz pierwszy chcą uzyskać zaświadczenie, oraz szkolenie uzupełniające dla osób, które były już przeszkolone w latach ubiegłych tj. posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane w 2009 r. lub w latach wcześniejszych (ważność zaświadczenia - 5 lat) w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie - zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r., poz.455).

Szkolenia odbędą się w Hodowli Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR, Smolice 146 w następujących terminach:

• 06 – 07 marca 2014 r. - szkolenie podstawowe
• 06 marca 2014 r. - szkolenie uzupełniające

Początek szkolenia o godz. 9:00.

Odpłatność:
za szkolenie podstawowe (2 - dniowe) - 200 zł od osoby,
za szkolenie uzupełniające(1 - dniowe) - 100 zł od osoby

Prosimy o podanie na szkoleniu nr PESEL oraz nr gospodarstwa nadany przez ARiMR.

Serdecznie zapraszamy!

 
Punkt obsługi podatnika w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj
21.02.2014.

W związku z trwającą akcją składania zeznań rocznych, mając na względzie interes naszych podatników oraz wychodząc naprzeciw potrzebie chwili, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie, w porozumieniu z włodarzami Gmin naszego powiatu informuje, że w miesiącach marcu i kwietniu 2014r. w siedzibach gmin uruchomione zostaną OKRESOWE PUNKTY OBSŁUGI PODATNIKA.

W punktach można będzie:
- uzyskać informację na temat rozliczenia za 2013r.,
- pobrać druki zeznań rocznych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,
- złożyć zeznanie i otrzymać potwierdzenie złożenia tego dokumentu.

Czytaj całość
 
Afrykański pomór świń - informacyjne dla hodowców i producentów świń Utwórz PDF Drukuj
20.02.2014.

Z powodu bardzo niekorzystnej sytuacji epizootycznej obserwowanej za wschodnią granicą Polski i realnego zagrożenia wystąpienia ognisk choroby w kraju, afrykański pomór świń (ASF) jest obecnie uznawany za najgroźniejszą chorobę świń. Z uwagi na realne ryzyko zagrożenia europejskiej hodowli świń chorobie tej poświęca się bardzo dużo uwagi także w Unii Europejskiej. Afrykański pomór świń jest to nieuleczalna, wysoce zakaźna i zaraźliwa, wirusowa choroba świń domowych wszystkich ras oraz dzików. Pozostałe gatunki zwierząt są na zakażenie wirusem ASF niewrażliwe. Człowiek także nie jest wrażliwy na zakażenie wirusem ASF. W związku z zakazem leczenia zwierząt chorych oraz brakiem szczepionek przeciwko ASF choroba zwalczana jest wyłącznie metodami administracyjnymi, poprzez wybijanie stad zakażonych i ze strefy zapowietrzonej. Z tego powodu wystąpienie przypadków ASF jest przyczyną niezwykle poważnych strat ekonomicznych ponoszonych przez hodowców i producentów świń, ale także przez budżet państwa. Są one związane zarówno z masowymi padnięciami zwierząt, kosztami eradykacji, jak i wypłatą odszkodowań, a przede wszystkim wstrzymaniem obrotu i eksportu świń, wieprzowiny, artykułów żywnościowych wyprodukowanych z mięsa wieprzowego oraz nasienia.

Występowanie, aktualna sytuacja epidemiologiczna:

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 66 - 78 z 256