Aktualności arrow Informacje Urzędu Miejskiego arrow XLIV Sesja Rady Miejskiej w Kobylinie
XLIV Sesja Rady Miejskiej w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) zwołuję XLIV sesję Rady Miejskiej w Kobylinie. Sesja odbędzie się w poniedziałek 29 września 2014 roku, o godz. 18.00 w sali Klubu Seniora w Kobylinie, Rynek Marszałka J. Piłsudskiego 16 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Informacja o stanie kultury, kultury fizycznej i turystyki.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylin dla fragmentu miejscowości Stary Kobylin,
b) w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylin dla fragmentu miejscowości Starygród,
c) w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Zalesie Małe, gmina Kobylin,
d) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/194/13 z dnia 30 października 2013 roku w sprawie programu współpracy Gminy Kobylin na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego,
e) w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kobylin,
f) w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kobylin lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną i wskazania organów do tego uprawnionych,
g) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVI/203/13 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2014 roku,
h) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2014 – 2025,
i) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2014.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tadeusz Dżygała

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »