Aktualności arrow Aktualności arrow Zaproszenie na XXXII Sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.
Zaproszenie na XXXII Sesję Rady Miejskiej w Kobylinie. Utwórz PDF Drukuj
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XXXII sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.
Sesja odbędzie się w czwartek, dnia 29 czerwca 2017 roku o godzinie 18.00 w Sali szkolnej przy placu Glabera w Kobylinie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje radnych.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Informacja dotycząca realizacji remontów i inwestycji oświatowych.
6. Sytuacja na rynku pracy w powiecie krotoszyńskim ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Kobylin.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kobylin za rok 2016,
b) w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kobylina,
c) w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kobylin na lata 2017-2022,
d) w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobylin,
e) w sprawie: przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Kobylin na lata 2017 – 2020    z perspektywą na lata 2021 – 2024”,
f) w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
g) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2017,
h) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2017 – 2027.
8.  Wolne głosy i wnioski.
9.  Zakończenie.

                   Przewodniczący
                    Rady Miejskiej

                   Tadeusz Dżygała
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »