XL sesja Rady Miejskiej w Kobylinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) zwołuję XL sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

Sesja odbędzie się we wtorek 29 kwietnia 2014 roku, o godz. 18:00 w sali szkolnej Zespołu Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie, Plac Andrzeja Glabera 1, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Prezentacja uczniów Zespołu Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie pt. "Inwestycje w gminie Kobylin powstałe przy wsparciu ze środków Unii Europejskiej".
6. Informacja o wykorzystaniu środków strukturalnych oraz dopłat obszarowych.
7. Podjęcie  uchwał:
a) w sprawie: przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy,
b) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVI/203/13 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2014 roku,
c) w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
d) w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie za rok 2013,
e) w sprawie: podziału wyniku finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie za rok 2013,
f) w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Ziemi Kobylińskiej w Kobylinie za rok 2013,
g) w sprawie: pokrycia wyniku finansowego Muzeum Ziemi Kobylińskiej w Kobylinie za rok 2013,
h) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2014.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Dżygała