XLVI sesja Rady Miejskiej w Kobylinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) zwołuję XLVI sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

Sesja odbędzie się w środę 12 listopada 2014 roku, o godz. 16:00 w świetlicy wiejskiej w Starkówcu z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Podjęcie  uchwał:
a) w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
b) w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego,
c) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIV/256/14 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kobylin lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną i wskazania organów do tego uprawnionych,
d) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2014.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Podsumowanie VI Kadencji Rady Miejskiej w Kobylinie:
a) Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kobylinie,
b) Wystąpienie Burmistrza Kobylina.
8. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Dżygała