Rozstrzygnięcie konkursu ofert na reazlzację zadań w dziedzienie kultury

Zarządzenie nr 11/2014 Burmistrza Kobylina z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kobylin w dziedzinie kultury i kultury fizycznej na rok 2014r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późniejszymi zmianami/, art. 13 ustawy z dnia 24 marca 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami/, uchwały Nr XXXV/194/13 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 października 2013r. w sprawie: programu współpracy Gminy Kobylin na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, oraz uchwały Nr XXXVII/213/13 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu gminy Kobylin na rok 2014, Burmistrz Kobylina zarządza co następuje.

§ 1


Zatwierdzam do realizacji zadania zlecone, wyłonione w wyniku otwartego Konkursu ofert z dziedziny kultury i kultury fizycznej w ramach wykonania budżetu Gminy Kobylin na rok 2014 oraz imienny wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację przedmiotowych zadań stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Szczegółowe prawa i obowiązki stron określone zostaną w umowach

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kobylina
/-/ Bernard Jasiński

Załącznik nr 1 do uchwały