Informacja o posiedzeniu komisji stałych

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Spraw Społecznych odbędzie się w czwartek, dnia 23 czerwca 2016 roku o godzinie 18.00 w remizie OSP w Kobylinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

 4. Informacja dotycząca realizacji remontów i inwestycji oświatowych.

 5. Sytuacja na rynku pracy w powiecie krotoszyńskim ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Kobylin.

 6. Zaopiniowanie projektów uchwał:

  • w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kobylin za rok 2015,

  • w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kobylina,
  • w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2016 – 2025,

  • w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2016.

 1. Wolne głosy i wnioski.

 2. Zakończenie.