Konferencja Zawodowa w Branżowej Szkole I stopnia w Kobylinie
Tradycyjne spotkanie pracodawców uczniów szkoły branżowej jest okazją do podsumowania współpracy w zakresie kształcenia i rozwoju zawodowego młodzieży uczącej się w szkole w celu optymalnego przygotowania jej do podjęcia i wykonywania pracy zawodowej, do podziękowania mistrzom i wychowawcom za całoroczną współpracę oraz do wymiany doświadczeń na temat kształcenia zawodowego.

W dniu 3 grudnia 2018 r. w sali szkolnej przy ul. Krotoszyńskiej 12 pracodawcy spotkali się z dyrektorm Branzowej Szkoły I stopnia w Kobylinie – panią Katarzyną Jackowską, Burmistrzem Kobylina – panem Tomaszem Lesińskim, dyrektorem Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Krotoszynie – panem Rafałem Wolkensteinem, komendantem Hufca Pracy 15-2 w Krotoszynie – panem Zbigniewem Kurzawą. Gośćmi spotkania byli ponadto przedstawicielka Cechu Rzemiosł Różnych w Krotoszynie – pani Barbara Januszkiewicz, Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej Urzędu Pracy w Krotoszynie - pani Renata Wiatrak, psycholog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krotoszynie – pani Sylwia Minta, wychowawcy uczniów oraz pedagog szkolny – pani Małgorzata Goryniak.

Pracodawcy uzyskali wiele informacji na temat obowiązków i zawiłych przepisów zatrudniania młodocianych w zakładach pracy. Pani B. Januszkiewicz wyjaśniła warunki pracy uczniów, zawierania umów, sposób ich urlopowania oraz wynagradzania. Prelegentka Renata Wiatrak podzieliła się z zebranymi wiadomościami o stanie bezrobocia w powiecie krotoszyńskim, o zapotrzebowaniu na pracowników i uwarunkowaniach rynkowych. Najciekawsze informacje dotyczyły środków na wspieranie kształcenia zawodowego uczniów, programów aktywizacyjnych i projektów Urzędu Pracy w Krotoszynie. Podinspektor ds. oświaty, pani Sylwia Wachowiak, przypomniała pracodawcom o konieczności dokumentowania kosztów związanych z kształceniem uczniów i przestrzegania terminów składania wniosków. Przedstawicielka krotoszyńskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej podkreśliła fakt wieloletniej współpracy z naszą placówką m.in. w zakresie doradztwa zawodowego. Poinformowała, że w zależności od tego, z jakimi problemami przychodzą uczniowie, pracodawcy powinni także dostosować metody kształcenia w zawodzie do ich możliwości. Pani psycholog zwróciła uwagę, iż w związku z reformą edukacji uczniowie rozpoczynający naukę w zawodzie będą o rok lub dwa młodsi od swoich kolegów, dotychczas podejmujących praktyki. W związku z tym mniejsza dojrzałość uczniów może również spowodować różne trudności. Pani pedagog M. Goryniak podkreśliła fakt znaczenia wzajemnej współpracy z instytucjami wspierającymi szkołę w procesie doradczym, pracodawcami, z którymi odbywały się i zostaną zrealizowane spotkania w szkole i na terenie zakładów pracy.

O działalności Hufca Pracy w Krotoszynie, formach zajęć aktywizujących młodzież, sukcesach w konkursach „Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy” opowiedziała zebranym wychowawczyni, pani Magdalena Nowacka. Zrelacjonowała też pobyt uczniów na praktykach zawodowych w Niemczech.

Podsumowując spotkanie, burmistrz, pan Tomasz Lesiński, wyraził podziękowanie dla pracodawców za trud wkładany w kształcenie młodocianych pracowników, za wspieranie inicjatyw podejmowanych na rzecz kobylińskiego społeczeństwa, docenił ważną rolę, którą Branżowa Szkoła I stopnia w Kobylinie pełni w środowisku. /K.Jackowska/